Föreningen bildades genom en konstituerande föreningsstämma den 22 januari 2012 efter ett initiativ av Oppmanna- Vånga Bygderåd.

Syftet med föreningen är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla nätanslutning med högkvalitativt och framtidssäkert bredband för bl a data- och telekommunikation.

Medlemmarna utgörs av boende , fastighetsägare och företag i Villands Vånga.

Projektering och genomförande för uppnå målet gjordes i projektform. Ekonomiskt bidrag till genomförandet erhölls genom Länsstyrelsen i Skåne Län, Jordbruksverket och PTS ( Post och Telestyrelsen). Därutöver har medlemmarna bidragit genom egen ekonomisk insats samt ideellt arbete.

Projektet genomfördes med Bynet som svarade för projektering, nätbyggnad och support.

Rådgivning har också erhållits från Skånet samt angränsande fiberförening.

Grävningsarbetena för nedläggning av kabel i mark startade i April 2013 och Telarco kontrakterades som entreprenör för dessa arbeten. Samförläggning av kabel för elkraft skede på vissa sträckor i samarbete med Olofströms Kraft AB.

Avtal tecknades med Telia som kommunikationsoperatör att leverera kollektiva tjänster i nätet, omfattande TV, bredband och IP telefoni. Avtalstiden är 5 år. Driftsättning skedde per 2014-01-15.

Colbrands Redovisnings AB i Bromölla sköter föreningens ekonomiska redovisning. Drift och underhåll av nätet handläggs av Telarco.

Vi som sitter i styrelsen för föreningen är:

Kontakt till föreningen info@vangafiber.com